MUDr.   SILVIA ŠUBA
praktický lékař pro děti a dorost
Svobody 520/03, Cheb

facebook
Tel.:  705 104 146
Email:  silvia@mudrsuba.cz

Pacienti nás mimo jiné velmi často navštěvují s požadavkem: „Já chci jenom razítko“ nebo „já chci jenom potvrzení“. 

Tato „razítka“ nebo „potvrzení“ se týkají například sportu, zotavovacích akcí, vzdělání, praktické přípravy - praxe, zbrojního a svářečského průkazu, řidičského oprávnění, některé práce kategorie I., některé práce na dohodu - brigády atd.

Doba, kdy tyto situace bylo možno řešit „razítkem“ či „ potvrzením“, je již dávno pryč. 

 

Abych Vám zjednodušila práci, prostudovala jsem níže zmiňované zákony a v následujícím textu najdete to nejdůležitější :-)

 

Podle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, vyhlášky č. 79/2013Sb o pracovnělékařských službách, vyhlášky č. 391/2013 Sb o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu a podle zákona č. 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví lze veškeré žádosti o vyjádření se ke zdravotnímu stavu řešit pouze lékařským posudkem

Lékařský posudek vydává, pokud tento zákon č. 373/2011 Sb nebo jiný právný předpis nestanoví jinak REGISTRUJÍCÍ POSKYTOVATEL posuzované osoby. 

Náležitosti lékařského posudku stanovuje vyhláška č.98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a pokud nejsou obsaženy, nejedná se o platný posudek.

 

Za dodržení všech pravidel přitom plně zodpovídá zdravotnické zařízení, které posudek vystavuje!!!

 

Lékařský posudek je dokument jako jakýkoliv jiný úřední doklad. Při jeho vydávání se postupuje obdobně jako při vydání úředních dokladů. Platí mimo jiné například zásada přezkoumatelnosti posudku. Pokud při posuzování nejsou dodržena stanovená pravidla, posudek se může stát nepřezkoumatelným. Nepřezkoumatelný posudek je proto neplatný. Takový posudek, který není všem účastníkům prokazatelně doručen, nenabude nikdy právního účinku.

 

NELZE vydávat lékařské posudky jen tak mimochodem, takzvaně ve dveřích, například otiskem lékařského razítka na pacientem donesený formulář.

 

Co tedy musíte udělat? 

 

1. PODAT PÍSEMNOU ŽÁDOST o posouzení, přičemž musíte JASNĚ SPECIFIKOVAT, K JAKÉ ČINNOSTI SE MÁ POSUDEK VYDAT

 

Pro zjednodušení jsem Vám vypracovala vzory VŠECH POTŘEBNÝCH tiskopisů dle kategorií, které najdete zde. 

 

2. PŘEDEM SE OBJEDNAT a DOSTAVIT SE K VYŠETŘENÍ

Vystavení posudku předchází zhodnocení dosavadních dat o zdravotním stavu žadatele, dále fyzikální vyšetření, případně i laboratorní vyšetření a dle potřeby i další doplňková vyšetření.

Vzhledem k časové náročnosti NELZE POŽADOVAT vystavení posudku tzv. na počkání.

Dle prováděcí vyhlášky Zákona 373/2011Sb. je časová kalkulace výkonu posouzení až cca 40 min. 

Vystavení lékařského posudku NENÍ hrazeno z veřejného zdravotného pojištění, ale hradí si ho žadatel. 

Cena je stanovená na základě minutové režie. Ceník je umístněn na viditelém místě v čekárně. 

 

Na vydaní lékařského posudku máme 10 pracovních dnů od obdžení žádosti o posouzení. V případě, že k posouzení je nutné laboratorní vyšetření nebo vyšetření specialistou, dopočítá se 10 pracovních dnů od doby obdržení výsledků těchto doplňujících vyšetření. 

 

3. DOSTAVIT SE K NÁM PRO VYPRACOVANÝ LÉKAŘSKÝ POSUDEK A STVRDIT PODPISEM JEHO PŘEVZETÍ

 

Z posudkového závěru lékařského posudku bude zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, je zdravotně způsobilá, je zdravotně nezpůsobilá nebo je zdravotně způsobilá s podmínkou, případně pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. 
 
Poskytovatel, který lékařský posudek vydal, je povinen zajistit neprodleně jeho prokazatelné předání posuzované osobě a osobě, která o posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby za účelem vydání posudku oprávněně požádala, není-li posuzovanou osobou.


Prokazatelným předáním lékařského posudku se rozumí jeho převzetí

  • osobní stvrzené podpisem této osoby, s uvedením data převzetí, potvrzení o převzetí lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě
  • na základě doručení provozovatelem poštovních služeb; doručení musí být doloženo doručenkou, nebo
  • na základě elektronického doručení opatřeného elektronickým podpisem do schránky uvedené posuzovanou osobou a osobou, která o posouzení zdravotní způsobilosti požádala.

Od prokazatelného předání pak běží lhůta deseti pracovních dnů, během které může daná osoba posudek napadnout (pokud s jeho závěrem nesouhlasí)  – podat návrh na jeho přezkoumání.

 

VÝJIMKY!!!!

Od 1. 11. 2017 platí novela zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a novela vyhlášky 79/2013Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011Sb., (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). 

 

Týká se to jak standardního pracovního poměru na základě pracovní smlouvy, tak dohody o provedení práce a dohody o provedení pracovní činnosti tj. brigád. 

 

Pokud zaměstnavatel zaměstnance, vykonávajícího bezrizikovou práci, vyšle na základě písemné žádosti na pracovnělékařskou prohlídku k jeho registrujícímu lékaři (obvoďákovi), tento registrující lékař má nově povinnost provést takovou prohlídku a vystavit o ní lékařský posudek, ALE JENOM V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH, které jsou uvedeny níže!

POZOR!!!

Registrující lékař MŮŽE lékařské prohlídky provádět, POKUD jde o práce, které jsou tzv. BEZRIZIKOVÉ. To znamená, že tyto práce:

  • jsou zařazeny výhradně do kategorie 1
  • součástí práce není činnost představující riziko ohrožení zdraví (viz část II, přílohy 2, vyhlášky č. 79/2013 Sb.,)
  • na zdravotní způsobilost k práci nejsou kladeny zvláštní nároky dalšími právními předpisy (např. zaměstnanci drážní dopravy, piloti, profesionální řidiči apod.)

Pokud splňujete výše uvedené kritéria, vytiskněte si ŽÁDOST PRO POSUDEK K PRÁCI a nechte si ho předvyplnit zamestnavatele - vzor níže.

vZOR ŽÁDOSTI PRO POSUDEK K PRÁCI ke stažení ZDE. 

Další postup je stejný, jak je uvedeno výše v kapitole: Co tedy musíte udělat ?- bod 2. a3. 

 

Pro ostatní platí, že registrující lékař vystaví POUZE výpis z dokumentace a žadatel musí absolvovat prohlídku u závodního lékaře nebo u poskytovatele pracovnělékařských služeb. 

VZOR ŽÁDOSTI O VÝPIS Z DOKUMENTACE ke stažení ZDE.

Od podání žádosti do 10 pracovních dnů vypracujeme výpis z dokumentace, který budete je nevyhnutný k absolvovaní vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb. 

 

Nová a velmi významná změna se týká možnosti posuzovaného zaměstnance, vzdát se svého práva na přezkoumání vydaného lékařského posudku. 

V praxi to znamená, že v případě, kdy se zaměstnanec tohoto práva nevzdá, právní moci nabývá lékařský posudek uplynutím desetidenní lhůty, ve které může zaměstnanec podat návrh na přezkoumání.

Vzdát se tohoto práva může zaměstnanec ústně (se záznamem) nebo písemně. Právní účinky nastanou následující pracovní den.

 

Lékařské posudky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale hradí si je sám žadatel.