MUDr.   SILVIA ŠUBA
praktický lékař pro děti a dorost
Svobody 520/03, Cheb

facebook
Tel.:  705 104 146
Email:  silvia@mudrsuba.cz

Vzory tiskopisů a vše potřebné...

Zotavovací akce (lyžařský výcvik, škola v přírodě, letní tábor apod.)

VYHLÁŠKA 422/2013Sb. O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Zotavovací akce je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož ůčelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. 

Vytiskněte si: 

 • Žádost o vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte - zde
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě - zde

Posudek u zdravot. způsobilosti trvá 2 roky, pokud během té doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte!

Sport a tělesná výchova (tělesná výchova a uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova včetně plaveckého výcviku, výkonnostní sport, organizovaný a neorganizovaný sport) 

VYHLÁŠKA 391/2013Sb. O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU 

Vytiskněte si:

 • Dotazník ke sportovní prohlídce - zde
 • Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu - zde
 • K posudku budete potřebovat u vstupní prohlídky výsledek klidového EKG ( vyšetření se provádí na Dětském odd. Nemocnice Cheb )

Platnost lékařského posudku je 1 rok, pokud během té doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte!

Pokud Vaše dítě trénuje tzv. kontaktní sport, vrcholově sportuje nebo navštěvuje střední či vysokou školu se zaměřením na TV, prohlídku u nás nelze provést.

Doporučuji kontaktaktovat lékaře tělovýchovného lékařství.

Kontakty najdete  - zde.  

Vzdělávání - studium

VYHLÁŠKA č. 211/2010Sb - Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Vytiskněte si:

 • Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti zdravotní způsobilosti ke studiu, ve které je nutné uvést přesný kod oboru - zde

Ve výše uvedené vyhlášce doporučuji vyhledat vámi vybraný obor a najít v něm také ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ. 

Pokud jste v péči odborného lékaře s diagnózou, která je uvedená v omezení, bude nutné VYJÁDŘENÍ KE SCHOPNOSTI STUDIA i od odborného lékaře. 

Praxe v průběhu vzdělání

V průběhu studia na některých školách bude probíhat praktická příprava/vyučování, na kterou bude nutné vystavit lékařský posudek.

Praktický lékař pro děti a dorost může v některých případech posouzení (a vystavení posudku) zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování a praktické výuce provádět. Upraveno je v ustanovení §51 zákona č.373/2011 Sb.

V současné době může tedy praktický lékař pro děti a dorost posouzení provést pokud se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje :
- na pracovišti fyzické osoby, která je samostatně výdělečně činná, nebo

- ve škole nebo školském zařízení, nebo

- pokud se zahajuje ve škole nebo školském zařízení (byť následně pokračuje mimo školu)

Naopak praktický lékař pro děti a dorost nemůže posuzovat v případě, kdy se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje na pracovištích právnických nebo fyzických osob. 

Předpokládá se, že žádající osoba (zpravidla škola) je znalá platného zákona a bude praktického lékaře pro děti a dorost žádat o posouzení pouze v případě, kdy posudek praktika je dostatečný. 

 • Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování nebo praktické přípravy v rámci vzdělání, kde JE NUTNÉ UVÉST MÍSTO VÝUKY/PRAXE - zde
 • Lékařský posudek - zde
 • Vzor žádosti o výpis - zde
 • nebo šikovný tiskopis "2v1" pokud bude v průbehu studia probíhat i praxe - zde

V zákoně je také stanovaná lhůta pro pořízení výpisu z dokumentace registrujicím praktikem pro účely pracovnělekarské péče na 10 pracovních dnů od podání žádosti.
Cena za výpis je vecně usmerněná a řídí se dle minutové režie každé ordinace.

Řidičské oprávnění

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 277/2004 Sb.Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

Vytiskněte si:

 • Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti - zde
 • Prohlášení posuzované osoby - zde
 • Lékařský posudek - zde

Zbrojní průkaz

VYHLÁŠKA č. 119/2002Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu a VYHLÁŠKA č. 493/2002Sb. o posuzování zdravotní způsoblisti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice

Vytiskněte si:

 • Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti - zde
 • Prohlášení žadatele/zákonného zástupce k zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně - zde
 • Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu - zde
 • Potvrzení školy o studiu, pokud se jedná o vydáni zbrojního průkazu za účelem výuky nebo potvrzení členství ve sportovní organizaci, která se zabývá střelbou.

Svářečský průkaz

Vytiskněte si:

1. Žádost o posouzeni zdravotní způsobilosti - zde
2. Posudek o zdravotní způsobilosti ke svářečskému průkazu  - zde

Od 1. 11. 2017 platí novela zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a novela vyhlášky 79/2013Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011Sb., (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). 

 

 

 

Týká se to jak standardního pracovního poměru na základě pracovní smlouvy, tak dohody o provedení práce a dohody o provedení pracovní činnosti tj. brigád. 

Pokud zaměstnavatel zaměstnance, vykonávajícího bezrizikovou práci, vyšle na základě písemné žádosti na pracovnělékařskou prohlídku k jeho registrujícímu lékaři (obvoďákovi), tento registrující lékař má nově povinnost provést takovou prohlídku a vystavit o ní lékařský posudek, ALE JENOM V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH, které jsou uvedeny níže!

POZOR!!!

Registrující lékař MŮŽE lékařské prohlídky provádět, POKUD jde o práce, které jsou tzv. BEZRIZIKOVÉ. To znamená, že tyto práce:

 • jsou zařazeny výhradně do kategorie 1
 • součástí práce není činnost představující riziko ohrožení zdraví (viz část II, přílohy 2, vyhlášky č. 79/2013 Sb.,)
 • na zdravotní způsobilost k práci nejsou kladeny zvláštní nároky dalšími právními předpisy (např. zaměstnanci drážní dopravy, piloti, profesionální řidiči apod.)

Pokud splňujete výše uvedené kritéria, vytiskněte si ŽÁDOST PRO POSUDEK K PRÁCI a nechte si ho předvyplnit zamestnavatele - vzor níže.

vZOR ŽÁDOSTI PRO POSUDEK K PRÁCI ke stažení ZDE. 

Další postup je stejný, jak je uvedeno výše v kapitole: Co tedy musíte udělat ?- bod 2. a3. 

 

Pro ostatní platí, že registrující lékař vystaví POUZE výpis z dokumentace a žadatel musí absolvovat prohlídku u závodního lékaře nebo u poskytovatele pracovnělékařských služeb. 

VZOR ŽÁDOSTI O VÝPIS Z DOKUMENTACE ke stažení ZDE

Od podání žádosti do 10 dnů vypracujeme výpis z dokumentace, který budete je nevyhnutný k absolvovaní vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb. 

 

Nová a velmi významná změna se týká možnosti posuzovaného zaměstnance, vzdát se svého práva na přezkoumání vydaného lékařského posudku. 

V praxi to znamená, že v případě, kdy se zaměstnanec tohoto práva nevzdá, právní moci nabývá lékařský posudek uplynutím desetidenní lhůty, ve které může zaměstnanec podat návrh na přezkoumání.

Vzdát se tohoto práva může zaměstnanec ústně (se záznamem) nebo písemně. Právní účinky nastanou následující pracovní den.

Výpis z dokumentace

VZOR ŽÁDOSTI O VÝPIS Z DOKUMENTACE ke stažení ZDE. 

V zákoně je stanovaná lhůta pro pořízení výpisu z dokumentace registrujicím praktikem na 10 pracovních dnů od podání žádosti.
Cena za výpis je vecně usmerněná a řídí se dle minutové režie každé ordinace.