MUDr.   SILVIA ŠUBA
praktický lékař pro děti a dorost
Svobody 520/03, Cheb

facebook
Tel.:  705 104 146
Email:  silvia@mudrsuba.cz

Olmluvenky


 
Na poli omlouvání žáka a studenta z vyučování platí, že absence omlouvají zákonní zástupci v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon a s Metodickým pokynem MŠMT z r. 2002. 
 
Pod pojem „doložení důvodu nepřítomnosti“ nespadá pouze „potvrzení“ od lékaře, ale je to jakékoliv validní zdůvodnění, tedy i potvrzení vystavené zákonným zástupcem nebo zletilým pacientem. 


Ve výjimečných případech, kdy je vážné podezření na záškoláctví, může škola písemně požádat lékaře prostřednictvím zákonného zástupce  (s jeho podpisem na žádosti) o potvrzování ošetření konkrétního žáka v danou dobu v ordinaci. Nejedná se o omlouvání ve stylu „nemocen od–do“.  


Omlouvání absence předškolních dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, probíhá ve stejném režimu jako u vyšších stupňů vzdělávání, tedy primárně omlouvají zákonní zástupci. 
 
Důvodem k nutnosti podání písemné žádosti je Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), které od 25. května 2018 nahradí současný český zákon o ochraně osobních údajů. 
 
Vydání potvrzení není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, hradí si ho žadatel.